Vykdau statybos darbus

Atgal

Vykdau statybos darbus

Susipažinti su aktualiausiomis Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribomis galite Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastre.

Taip pat rezervato ribas galite rasti Teisės aktų registre, susipažinus su Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. balandžio 4 d.  nutarimo Nr. XIII-273 priedais, kuriuose pateikiamos ne tik rezervato ribos, bet ir tokių ribų posūkio taškų koordinatės 1994 m. valstybinėje Lietuvos koordinačių sistemoje. Atkualiausios Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribos pasiekiamos ir Lietuvos erdvinės informacijos portale – Geoportal.lt.

Jeigu turi klausimų dėl rezervato ribų, daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt

Specialieji reikalavimai statinio projektui rengti

Vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis pagal Vilniaus miesto savivaldybės pateiktas paraiškas direkcija, kai numatomi statybos darbai patenka į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritoriją, išduoda specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus statinio projektui parengti. Šių specialiųjų reikalavimų išdavimo procedūras reglamentuoja Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. D1-22.

Šios procedūros atliekamos nuotoliniu būdu, pateikiant reikiamus dokumentus per informacinę sistemą „Infostatyba“. Specialieji reikalavimai išduodami arba atsisakoma juos išduoti per 7 darbo dienas.

Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt

Statinio projektų tikrinimas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nuostatomis, direkcija tikrina Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje numatomų visų rūšių statinių projektus. Patikrinimo metu nustatoma, ar statinio projekto sprendiniai atitinka reikalavimus, kurie nustatyti:

  • Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijų planavimo dokumentuose;
  • Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatuose;
  •  kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja veiklą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje.

Statinių projektų tikrinimo procedūros atliekamos nuotoliniu būdu, pateikiant reikiamus dokumentus per informacinę sistemą „Infostatyba“. Patikrinimo terminai nustatyti Statybos įstatyme, atsižvelgiant į projektuojamo statinio kategoriją.

Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt

Statybos užbaigimo procedūros

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 nuostatas direkcijos atstovas dalyvauja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos sudaromose statybos užbaigimo komisijose.

Tokioje komisijoje direkcijos atstovas tikrina statinių, suprojektuotų Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje, atitiktį esminiams statinio projekto sprendiniams, kurie įgyvendina reikalavimus, nustatytus:

  • Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato planavimo dokumentuose;
  • Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato nuostatuose;
  • kituose teisės aktuose, kurie reglamentuoja veiklą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijoje.

Statinių užbaigimo procedūros atliekamos nuotoliniu būdu, pateikiant reikiamus dokumentus per informacinę sistemą „Infostatyba“

Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt