Ketinu atlikti tyrimus

Atgal

Ketinu atlikti tyrimus

Vadovaujantis Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato naudojimo ir lankymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-145, nuostatomis, moksliniai tyrimai rezervate gali būti vykdomi vadovaujantis su direkcija suderintomis mokslinių tyrimų programomis.

Pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nuostatas tyrėjas, gavęs leidimą atlikti archeologinius tyrimus, iki archeologinių tyrimų pradžios turi pranešti direkcijai apie vykdomus tyrimus Vilniaus pilių rezervate ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 3 punkte nustatyta tvarka susitarti su direkcija dėl archeologinių tyrimų atlikimo sąlygų.

Pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.02: 2011 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai“ nuostatas asmenys, norintys atlikti inžinierinius geologinius ir geotechninius tyrimus Vilniaus pilių rezervate, taip pat turi gauti direkcijos sutikimą.

Direkcijos sutikimai moksliniams ir kitiems tyrimams teikiami nuotoliniu būdu, pateikiant reikiamus dokumentus direkcijai per E. pristatymo informacinę sistemą. Sutikimai suteikiami arba atsisakoma juos suteikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos ribas galite rasti čia.
Daugiau informacijos el. p. info@vilniauspilys.lt