Lietuvos pilys 2005

Lietuvos pilys 2005

 
2006 m. Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcija (įkurta 2004 m. liepos 1 d.) išleido pirmąją publikaciją – žurnalą „Lietuvos pilys-2005“. (Tiražas – 500 egz.)

„Lietuvos pilys“ – tai metinis leidinys, skirtas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilių, piliaviečių ir vėlyvųjų piliakalnių mokslinei ir kultūrinei-pažintinei problematikai.

Iki šiol panašios temos spaudoje buvo pristatomos epizodiškai periodiniuose leidiniuose „Lietuvos muziejai“, „Lietuvos archeologija“, tęstiniame leidinyje, skirtame Vilniaus žemutinės pilies tyrimams „Vilniaus žemutinės pilies rūmai“, straipsnių rinkinyje „Lietuvos pilių archeologija“ (Klaipėdoje vykusios konferencijos medžiaga), „Castella maris Baltici“ (tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga) ir pan. Tačiau šie leidiniai yra arba skirti moksliniam ratui ir platiesiems sluoksniams neprieinami, arba turi kiek kitokį savo interesų lauką. Naujasis leidinys užpildė laisvą nišą ir, tikimės, sudomins ir akademinę visuomenės dalį, ir visus, neabejingus Lietuvos istorijai.

Pirmasis leidinio „Lietuvos pilys“ numeris su 2005 m. data pasirodė neatsitiktinai: šie metai – jubiliejiniai: sukako 50 metų nuo archeologinių tyrimų Vilniaus žemutinėje pilyje pradžios, šventėme net trijų mokslininkų – Lietuvos pilių tyrinėtojų – jubiliejines sukaktis: habil. dr. Adolfo Tautavičiaus 80-metį, habil. dr. Vytauto Urbanavičiaus 70-metį, prof. habil. dr. Vlado Žulkaus 60-metį. Šiems jubiliejams yra skirti atskiri leidinio straipsniai. Kitų straipsnių tematika susijusi daugiausia su trijų istorinių Lietuvos sostinių – Kernavės, Trakų ir Vilniaus – problematika – moksliniais tyrimais, paveldosauga bei pritaikymu visuomenės poreikiams.

Leidinys gausiai iliustruotas, kas kelia jo meninę-pažintinę vertę. Viršelį puošia Vilniaus žemutinės pilies archeologinių tyrimų metu surasto XVI a. koklio su istoriniu Lietuvos valstybės simboliu – vyčiu – atvaizdas.

Šiame žurnale užtenka vietos ir specialiems, ir populiariems straipsniams. Be mokslinių klausimų, gvildenami paminklosaugai skirti klausimai, skleidžiama informacija apie paveldą, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Nekilojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme ir kas iki šiol nebuvo plačiau propaguojama.

Be jau pripažintų mokslininkų – istorikų, archeologų, architektų, menotyrininkų ir kt. – publikacijų, leidinyje, kuris visuomenę turėtų pasiekti kasmet, savo tyrimų medžiagą galės skelbti aukštųjų mokyklų magistrantai ir doktorantai; visuomenė bus informuojama apie naujausius tyrimus (tas ypač svarbu istorijos dalyko mokytojams), kultūrinius renginius, muziejines ekspozicijas ir parodas, konferencijas ir seminarus.

Antrasis leidinio numeris bus skirtas didžiojo Lietuvos kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio 500-osioms mirimo metinėms. Šiame numeryje bus gvildenami su jo asmeniu ir veikla bei kultūriniais ryšiais susiję klausimai, XV – XVI a. LDK problematika.
 
TURINYS:

Vytautas Urbanavičius. Vilniaus pilių teritorija – pasaulio paveldo vertybės istorinis branduolys.

Daiva Steponavičienė. Valdovų rūmų tyrimų apžvalga.

Rūta Janonienė. Kotrynos jogailaitis kraičio aprašas – XVI a. dvaro buities dokumentas

Daiva Steponavičienė. Vilniaus žemutinės pilies sodas: duomenys ir atkūrimo problemos

Rasa Valatkevičienė. XIV – XVII a. Vilniaus žemutinės pilies žiedai

Eduardas Remesas. Valdovų rūmų teritorija – numizmatinis lobynas

Povilas Blaževičius. Stalo žaidimų lentosVilniaus žemutinėje pilyje

Arūnas Puškorius, Jurgita Kalėjienė. XVI a. Vilniaus žemutinės pilies rūmų dvariškių avalinė

Donatas Žukauskas. Medininkų pilies datavimo problemos

Brigita Balčytienė. Trakų salos pilis

Vydas Narvidas. Trakų pusiasalio pilis: prisikėlimas iš griuvėsių ir užmaršties

Justina Bliujūtė. Kernavės archeologinė vietovė – UNESCO pasaulio paveldas

Aldona Skučienė. Archeologinių radinių kelias į ekspoziciją

Daiva Luchtanienė. Eksperimentinė archeologija: tarp mokslo ir kultūros

Indrė Jovaišaitė, Daiva Steponavičienė. Viduramžių mugė Valdovų rūmuose

Liudas Glemža. Vilniaus žemutinė pilis XVI a. – XIX a. pradžioje: 2002 – 2004 m. istorinių šaltinių paieškos

Gintautas Zabiela. Pirmoji knyga apie Lietuvos viduramžių archeologiją

Aleksejus Luchtanas. Paminklas Lietuvos piliakalniams.