Direkcijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Atgal

Direkcijos finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Direkcija, vadovaujantis aktualiausia Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo redakcija, rengia ir viešina finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius. Einamaisiais metais šios ataskaitos pateikiamos ketvirčiais, o pasibaigus finansiniams metams - apibendrinti metiniai ataskaitų rinkiniai. Šie rinkiniai sudaromi pagal apskaitos standartus ir ir bendrąjį sąskaitų planą.

  • Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklėmis, kurias tvirtina ir keičia Lietuvos Respublikos finansų ministras.
  • Finansinių ataskaitų rinkiniai sudaromi pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), kuriuos tvirtina ir keičia Lietuvos Respublikos finansų ministras.

Apie viešojo sektoriaus subjektų apskaitą ir finansinę atskaitomybę plačiau galite rasti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos internetinėje svetainėje.