Pranešėjų apsauga

Atgal

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją, atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 • įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 • kompetentingai institucijai tiesiogiai;
 • viešai.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus 2023-01-06 įsakymu Nr. ĮV-2 patvirtintas Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje tvarkos aprašas (peržiūrėti/atsisiųsti dokumentą) nustato gautos informacijos apie Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, priėmimo, vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su direkcija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • kreipiantis tiesiogiai į kompetentingą subjektą raštu, įteikiant arba siunčiant paštu (adresu Kosciuškos g. 30, LT-01100, Vilnius) užpildytą pranešimo apie pažeidimą formą (atsisiųsti formą);
 • žodžiu, atvykus į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkciją (adresu Kosciuškos g. 30, LT-01100, Vilnius) pas kompetentingą subjektą;
 • informaciją apie pažeidimą atsiunčiant Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos elektroninio pašto adresu pranesk@vilniauspilys.lt

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.